Az alábbiak a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 185. szám-ból kerültek módosítás nélkül kimásolva. Ami egyelőre számomra és mások számára is kérdéses, az a 30.§ értelmezése. Ennek igyekszem utánajárni, illetve ha van róla konkrét információtok, azt megoszthatjátok a kommentekben. A rendelet kiadójával (alul olvasható a neve) és egyéb politikával kapcsolatos kommenteket kimoderálom!

 

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról


A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:


1. § (1) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §
(1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közlekedésben olyan jármûvel szabad részt venni,
a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van;
b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésû hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] van(nak) felszerelve;
c) amely a jogszabályban meghatározott mûszaki és környezetvédelmi feltételeknek megfelel;
d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi;
e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek.
(2) A jármû vezetõje, mielõtt a jármûvel a telephelyrõl (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezõen elõírt világító- és fényjelzõ berendezések állapotát (mûködését), továbbá a hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] meglétét, állapotát – az adott körülmények között indokolt módon – ellenõrizni.”
(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A hatósági jelzés(eke)t [rendszámtábla(áka)t] a jármûvön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.”
 

2. § Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1), (2) és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések értelemszerûen irányadók a szolgálatban lévõ katonai forgalomszabályozó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenõre, a vám- és pénzügyõr, a tûzoltó, valamint a forgalmat ellenõrzõ közlekedési hatóság közúti ellenõre által adott jelzésekre is.”

 

3. § Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A jelzõõr vagy a polgárõr jelzõtárcsával vagy – feltartott, vagy vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett – piros fényû lámpával adott jelzésére meg kell állni.
(2) Ha a forgalmat jelzõõr vagy polgárõr irányítja, köteles azt az egyéb veszélyt jelzõ táblával – a jelzõõrre vonatkozó kiegészítõ táblával együtt – a külön jogszabályban meghatározottak szerint elõre jelezni.”
 

4. § (1) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A jelzõtáblákat – a (4)–(7) bekezdésben említett kivétellel – az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzõtáblát a bal oldalon, vagy az úttest felett megismételhetik. A jelzõtábla jelzése – a (4) és (5) bekezdésben említett kivétellel – a jelzõtáblával szemben közlekedõ minden jármûre vonatkozik.”
(2) Az R. 10. §-a a következõ (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretû jármû vagy jármûszerelvény kíséretét – külön jogszabály alapján – ellátó jármûvön, kíséret közben elhelyezhetõ fényt kibocsátó vagy megvilágított jelzésû jelzõtábla. Az így elhelyezett jelzõtábla rendelkezésének a kísérõ és kísért jármû (jármûszerelvény) mellett történõ
elhaladás közben kell eleget tenni.
(8) A fény kibocsátására alkalmas jelzõtáblán a jelzõtábla fehér és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel is megjelenhetnek.
(9) A közúti jelzõtáblák az észlelést elõsegítõ sárga vagy fényvisszaverõ sárga háttéren is elhelyezhetõk.
(10) Az utasítást adó jelzõtáblán és a jármûvek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzõtáblán, a kötelezõ legkisebb, illetve a megengedett legnagyobb sebességre utaló felirat a sebességet km/órában határozza meg.”
 

5. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az utasítást adó jelzõtáblák:)
„e) „Kerékpárút” (26. ábra); a tábla a kétkerekû kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekû segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzõtábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármû közlekedése tilos;”
(2) Az R. 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az utasítást adó jelzõtáblák:)
„i) „Gyalog- és kerékpárút” (26/d. ábra); a gyalogos, a kerekes szék és a kétkerekû kerékpár közlekedésére kijelölt út. Ha a gyalogos és a kerékpáros forgalmat burkolati jel választja el (26/e. ábra), a gyalogos és a kerékpáros csak az útnak a részére kijelölt részén közlekedhet;”
 

6. § (1) Az R. 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jármûvek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzõtáblák:)
„d) „Sebességkorlátozás” (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A tábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esõzésre (97/b. ábra) utaló kiegészítõ jelzõtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt idõjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítõ
tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott idõszakra vagy bizonyos jármûkategóriákra vonatkozik;”
(2) Az R. 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jármûvek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzõtáblák:)
„g) „Tehergépkocsival elõzni tilos” (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel, valamint az ezen jármûvekbõl és pótkocsiból álló jármûszerelvényekkel elõzni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekû motorkerékpár, kétkerekû segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erõvel vont jármû és kézikocsi elõzésére, továbbá az úttest közepén levõ vágányon haladó villamos elõzésére; ha a jelzõtáblán számérték is megjelenik (33/a. ábra), az elõzés tilalma csak az ezt az értéket meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra és lassú jármûre vonatkozik;


 

33. ábra

 

 


 

33/a. ábra”
 


 

(3) Az R. 14. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jármûvek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzõtáblák:)
„r) „Tehergépkocsival behajtani tilos” (43. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegû, zárt kocsiszekrényû tehergépkocsit –, valamint vontatóval,
mezõgazdasági vontatóval és lassú jármûvel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû jármûvel tilos behajtani;”
(4) Az R. 14. § (1) bekezdése a következõ z/3. ponttal egészül ki:
(A jármûvek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzõtáblák:)
„z/3. „Környezetvédelmi övezet (zóna)” (53/e. ábra); a jelzõtábla azt jelzi, hogy a „Környezetvédelmi övezet (zóna) vége” (53/f. ábra) jelzõtábláig az úton (övezetben) a gépkocsiknem közlekedhetnek.A kiegészítõ jelzõtábla jelzi (53/g. ábra) azon környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matrica színét, amellyel rendelkezõ gépkocsira a behajtás tilalma vonatkozik. A behajtási tilalom alól az út kezelõje felmentést adhat. A kiegészítõ jelzõtáblán „Kivéve engedéllyel” felirat is elhelyezhetõ.


 

 

 

53/e. ábra


 

 

 

53/f. ábra


 

 

 

 

53/g. ábra”


(5) Az R. 14. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés c)-g) pontjában említett jelzõtábla hatálya a táblánál kezdõdik és a következõ útkeresztezõdés kezdetéig tart, kivéve, ha a jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy a (7) bekezdésben említett jelzõtábla a tilalmat elõbb feloldja. A vasúti átjáró elõtt a 90., 91., 92. vagy 95. ábra szerinti veszélyt jelzõ táblával együtt elhelyezett, az (1) bekezdés d) pontjában említett jelzõtábla hatálya a vasúti átjáró kezdetéig tart.”
(6) Az R. 14. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Ha az (1) bekezdés a)–d), f)–g), z/1., z/2. és z/3. pontjában említett jelzõtábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla idõszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az idõszakban áll fenn.”
(7) Az R. 14. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Az (1) bekezdés n)–t) és z/2. pontjában említett jelzõtáblánál a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyûjtõ- és kézbesítõ szolgálat ellátására szolgáló jármûvel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden jármûnek haladéktalanul el kell hagyni.”
(8) Az R. 14. § (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(14) Ha az (1) bekezdés n) pontjában említett jelzõtábla alatt „Kivéve engedéllyel”, „Kivéve taxi”, vagy „Kivéve ..... (tömegközlekedési vállalat)” feliratú kiegészítõ tábla van, az útra engedéllyel rendelkezõ vagy a kiegészítõ táblán feltüntetett jármûvel, továbbá kerékpárral és állati erõvel vont jármûvel szabad behajtani. Az engedélyt az út
kezelõje adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkezõ, vagy oda (onnan) áruszállítást végzõ természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére. A (12) bekezdésben meghatározott behajtási tilalom alól az út kezelõje felmentést adhat.”
(9) Az R. 14. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Ha a „Korlátozott forgalmú övezet” jelzõtáblát (53/c. ábra) a „Lakott terület kezdete” (131–131/c. ábra)
jelzõtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre kiterjed.”
 

7. § Az R. 16. § (1) bekezdése a következõ z/6. ponttal egészül ki.
(A veszélyt jelzõ táblák:)
„z/6. „Torlódás” (95/f. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott jármûvek;


 

 

 

 

95/f. ábra”
 

8. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdése a következõ d/2. ponttal egészül ki:
(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)
„d/2. „Magánút” (109/b. ábra); „Mindkét irányból behajtani tilos” (40. ábra) jelzõtábla alatt elhelyezett tábla azt jelzi,hogy az út a közforgalom elõl el van zárva;


 

 

 

 

109/b. ábra”


(2) Az R. 17. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)
„e) „Várakozóhely” (110. ábra); a tábla a jármûvek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítõ tábla jelezheti a várakozó helyen kötelezõ elhelyezkedés módját (pl. a jobb oldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), vagy azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos jármûvek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. és 112/f. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármû 115. ábra és 115/a. ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenõrzõ óra van, kiegészítõ tábla (113. ábra) jelezheti azt az idõszakot, amelyben a várakozást ellenõrzõ óra (parkométer) vagy jegykiadó automata mûködtetése kötelezõ, vagy a kiegészítõ tábla
jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott idõtartamig és a 41. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A mozgáskorlátozottakat szállító jármûvek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítõ tábla (115. ábra) vagy külön jelzõtábla (115/a. ábra) jelezheti;

 

 

 


112/f. ábra”
 

(3) Az R. 17. § (1) bekezdése a következõ g/6. és g/7. ponttal egészül ki:
(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)
„g/6. „Nyitott kerékpársáv” (117/g. ábra); a tábla a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten történõ elhelyezkedését jelzi;
g/7. „Nyitott kerékpársáv vége” (117/h. ábra):


 

 

 

 

117/g. ábra 117/h. ábra”


(4) Az R. 17. § (1) bekezdése a következõ v/1. ponttal egészül ki:
(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)
„v/1. „Útirány elõjelzõ tábla” (139/a–139/b. ábra); a tábla autópályán és autóúton azt jelzi, hogy a megjelölt helységek vagy a megjelölt országok a következõ útkeresztezõdésnél melyik irányban érhetõk el;


 

 

 

 

139/a. ábra 139/b. ábra”


(5) Az R. 17. § (1) bekezdése a következõ y/1. ponttal egészül ki:
(A tájékoztatást adó jelzõtáblák a következõk:)
„y/1. „Útvonal megerõsítõ tábla” (145/a. ábra); a tábla autópályán és autóúton az út számát, a táblán megjelölt települések távolságát (km mértékegységben) jelzi, továbbá az útcsatlakozások távolságát is jelezheti;

 

 

 

 

145/a. ábra”
 

(6) Az R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az „Egyirányú forgalmú út” jelzõtáblák (104. és 105. ábra) alatt elhelyezett kiegészítõ táblán (105/a. ábra) autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg:
a) az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva a kerékpáros,
b) az autóbusz forgalmi sávon a menetrend szerint közlekedõ autóbusz,
c) a kerékpáros által is igénybe vehetõ autóbusz forgalmi sávon – az autóbusz részére kijelölt közlekedési iránnyal megegyezõen – a kerékpáros is a jelzõtáblán megjelölt iránnyal szemben közlekedhet.”
 

9. § (1) Az R. 18. § (1) bekezdés h/1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az útburkolati jelek:)
„h/1. „Elõretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyarodó kerékpárosok számára” (153/a. ábra); a forgalomirányító fényjelzõ készülékkel szabályozott útkeresztezõdésben az út jobb szélén kijelölt kerékpáros nyomon (158/k. ábra) vagy a kerékpársávon oda érkezõ és balra bekanyarodó kétkerekû kerékpárok a megállás helyét jelölõ vonalak közötti, kerékpárt mutató sárga színû útburkolati jellel (158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a jármûvek forgalmát irányító fényjelzõ készülék piros fényjelzésének idõtartamában szabad – a 36. § (12) bekezdésében foglaltak és a besorolás általános szabályai szerint – a többi jármû elé besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni.”
(2) Az R. 18. §-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az úttest vagy egy részének lezárása miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozásnál alkalmazott – az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott – sárga színû útburkolati jel kiegészíthetõ vagy helyettesíthetõ:
a) függõleges jelzõfelülettel és fényvisszaverõ prizmával ellátott vagy
b) fényt kibocsátó
burkolati jelzõtestekkel.
(9) Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom (158/k. ábra) jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történõ haladásra ajánlott útfelületet. Az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével.


 

 

 

 

 

 

 

158/k. ábra


(10) A nyitott kerékpársávot – amely a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv – az úttesten felfestett fehér színû szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi. A nyitott kerékpársávot – az egy irányban vagy egymással szemben közlekedõ jármûvek egymás mellett történõ elhaladás ezt szükségessé teszi – más jármûvek is igénybe
vehetik, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A kerékpáros balra bekanyarodásra történõ felkészülés céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszûnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja.”

10. § Az R. 20. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) „Gyermekszállítás” (160/a. ábra); a gyermekeket szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején és hátulján elhelyezett tábla az álló jármû környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Az így megjelölt, az úttesten álló autóbuszt – a gyermekek be- és kiszállásának az autóbusz mindkét oldali elsõ és hátsó irányjelzõjének egyidejû mûködtetésével jelzett idõtartamában – kikerülni vagy az autóbusz mellett elhaladni csak fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel szabad.”


11. § Az R. 21. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.”
 

12. § (1) Az R. 25. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Jármûvel az úttesten – az elõzés és kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. Lassú jármûvel, állati erõvel vont jármûvel, kézikocsival, hajtott (vezetett) állattal, valamint lassan haladó jármûvel – ha az út- és forgalmi viszonyok
lehetõvé teszik – szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell haladni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a jobbra tartásra a külön szabályok (36. §) az irányadók.
(3) Az autóbuszöblöt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodó sávot, a gyorsító és lassító sávot, a nyitott kerékpársávot, valamint a kerékpársávot a (2) bekezdésben említett jobbra tartási, vagy az úttest jobb szélén való haladási kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A kerékpársávon csak kerékpárral szabad
közlekedni – az egyirányú forgalmú úton kijelölt kerékpársáv kivételével – az úttest menetirány szerinti jobb oldalának haladási irányával azonos irányban.”
(2) Az R. 25. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Járda, járdasziget, gyalogút, gyalog- és kerékpárút, kerékpárút, nyitott kerékpársáv és kerékpársáv mellett tilos úgy haladni, hogy a jármû szerkezeti eleme vagy rakománya ezek fölé nyúljék.”


13. § (1) Az R. 26. § (1) bekezdés bevezetõ szövege és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyes jármûvekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következõ sebességgel szabad közlekedni:
a) személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival
aa) autópályán 130 km/óra,
ab) autóúton 110 km/óra,
ac) lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra,
ad) lakott területen 50 km/óra,”
(2) Az R. 26. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ da) és db) ponttal egészül ki:
(Az egyes jármûvekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következõ sebességgel szabad közlekedni:)
„d) teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott jármûvet vontató gépjármûvel,
segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral 40 km/óra,
da) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédõ sisakot visel és utast nem szállít 50 km/óra,
db) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédõ sisakotnemvisel 40 km/óra,”
(3) Az R. 26. § (1) bekezdése a d/1. pontot követõen a következõ d/2. és d/3. ponttal egészül ki:
(Az egyes jármûvekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következõ sebességgel szabad közlekedni:)
„d/2. a kerékpárúton közlekedõ jármûvel 30 km/óra,
d/3. a gyalog- és kerékpárúton közlekedõ jármûvel 20 km/óra,”
(4) Az R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a „Sebességkorlátozás” jelzõtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzõtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni.”

14. § (1) Az R. 31. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Villamospályával ellátott úttesten, ha az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõ besorolás a villamos forgalmát zavarná, a villamos elhaladásához szükséges területet szabadon kell hagyni. Az egyirányú forgalmú úton az ellenirányban kijelölt autóbusz sávot és az ellenirányban kijelölt kerékpársávot a besorolás szempontjából
figyelmen kívül kell hagyni.
(3) A jármûvel másik útra – ha közúti jelzésbõl más nem következik – jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármû a bekanyarodás után a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon. Ha az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kerékpársávot jelöltek ki, a jobbra bekanyarodásra – a kerékpár forgalom akadályozása nélkül és ha burkolati jel ezt lehetõvé teszi – a kerékpársáv igénybevételével kell felkészülni.”
(2) Az R. 31. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Elsõbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik]
„b) jobbra bekanyarodó jármûvel a kerékpársávon vagy az úttest mellett levõ, attól jobbra esõ kerékpárúton, gyalogés kerékpárúton érkezõ jármû és gyalogos részére,
c) balra bekanyarodó jármûvel
ca) az úttesten szembõl érkezõ és egyenesen továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó jármû,
cb) az úttest mellett levõ, attól balra esõ kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkezõ jármû és gyalogos részére.”
15. § (1) Az R. 36. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára kettõnél több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerûen alkalmazni. Az ilyen úttesten azonban a második forgalmi sávban – a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések
megtartásával – bármely gépjármûvel szabad közlekedni; a harmadik és további (belsõ) forgalmi sávokra – a balra bekanyarodás esetét kivéve – ráhajtani csak személygépkocsival és motorkerékpárral szabad.”
(2) Az R. 36. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az autóbusz forgalmi sávban
a) a menetrend szerint közlekedõ autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármû;
b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül
ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetében
(117/c. ábra) a kerékpáros,
bb) külön jogszabály alapján rögzített üzemmódú megkülönböztetõ jelzést adó készülékkel felszerelt
bba) sürgõsségi betegellátásra rendszeresített gépjármû,
bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tûzoltóság és a tûzoltó egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozására
rendszeresített gépjármûve,
bbc) a rendõrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra
rendszeresített gépjármûve,
bc) a betegszállító gépjármû,
bd) a személytaxi,
be) a kétkerekû motorkerékpár és a kétkerekû segédmotoros kerékpár
közlekedhet. Más jármû erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedõ autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.”
(3) Az R. 36. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Azon az úton, amelynek menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a körforgalmú útra történõ bekanyarodást
a) a besorolás rendjét jelzõ tábla és az útburkolati jelek jelzéseinek megfelelõen kell végrehajtani, vagy
b) a jobb oldali szélsõ forgalmi sávból kell végrehajtani, amennyiben a jármûvezetõ a bekanyarodás helyét követõ elsõ kihajtási lehetõségnél kívánja a körforgalmú utat elhagyni.”
(4) Az R. 36. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a jármûveknek útkeresztezõdésben, útszûkületekben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb forgalmi okból meg kell állnia, – elõre sorolás céljából – kétkerekû motorkerékpárral, illetve kétkerekû segédmotoros kerékpárral az álló jármûvek mellett, vagy azok között, kétkerekû kerékpárral az úttest szélén, az álló jármûvek mellett jobbról
szabad elõrehaladni, ha
a) az elõrehaladáshoz elegendõ hely áll rendelkezésre, és
b) az irányváltoztatási szándékot jelzõ jármûveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák.”


16. § (1) Az R. 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Autópálya és autóút úttestjén – a forgalmi okból szükséges megállást kivéve – megállni tilos. Tilos a leállósávon megállni vagy várakozni, kivéve ha:
a) mûszaki meghibásodás miatt a jármû továbbhaladásra képtelen;
b) a jármû a forgalmat ellenõrzi;
c) a jármû útfenntartást, úttisztítást végez;
d) a jármû, a továbbhaladásra képtelen jármû elszállítását vagy a mûszaki meghibásodásának elhárítását végzi;
e) a jármû a megkülönböztetõ jelzést adó berendezését mûködtetik.”
(2) Az R. 37. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A leállósávon – ha a közúti jelzésekbõl más nem következik – csak a (4) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott
jármûvek és a forgalmi sávokban folyamatosan haladó jármûvek közé besorolni kívánó jármûvek haladhatnak. A leállósávon álló, a forgalmat ellenõrzõ jármûvet úgy kell elhelyezni, hogy az kellõ távolságból észlelhetõ legyen. A leállósáv igénybevételére jogosultaknak a feladatuk ellátását követõen a lehetõ legrövidebb idõn belül el kell
hagyniuk a leállósávot.”


17. § Az R. 39. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történõ áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.”
18. § Az R. 39/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Lakó-pihenõ övezetbe – a „Lakó-pihenõ övezet” jelzõtáblától a „Lakó-pihenõ övezet vége” jelzõtábláig terjedõ területre – csak a következõ jármûvek hajthatnak be:)
„b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegû gépkocsi, a betegszállító gépjármû, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erõvel vont jármû és kézikocsi, a kommunális szemét
szállítására szolgáló jármû, továbbá az oda áruszállítást végzõ legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözõk költöztetését végzõ tehergépkocsi,”
 

19. § (1) Az R. 40. § (5) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Tilos megállni:)
„l) kapaszkodósávon, gyorsító-és lassító sávon, kerékpársávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton;”
(2) Az R. 40. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetõleg az õt szállító jármû vezetõje) jármûvével, a betegszállító gépjármû, a kerékpár, a kétkerekû segédmotoros kerékpár és a kétkerekû motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzõtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.”
 

20. § Az R. 42. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban – egymás mellett haladó – hó eltakarítást végzõ és figyelmeztetõ jelzést használó jármûveket tilos megelõzni. Az ilyen gépjármûvek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.”
 

21. § (1) Az R. 43. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsõbbsége van, a jármû vezetõjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármû vezetõje az elsõbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármû vezetõjének a kijelölt gyalogos-átkelõhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad
megközelítenie, hogy a jármûvel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelõhely elõtt meg is tudjon állni.”
(2) Az R. 43. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A vezetõnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten
a) villamos megállóhelynél levõ járdasziget és az ahhoz közelebb esõ járda között áthaladó gyalogosok, a menetrend szerint közlekedõ jármûvek megállóhelyérõl az úttestre lelépõ gyalogosok, az autóbuszra felszálló és arról leszálló gyermekek, továbbá
b) egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetõen nem képes személyek
biztonságának a megóvására.”


22. § (1) Az R. 48. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert kialakításától függõen a jármûnek erre a célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz vagy ennek bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A gépkocsi és a mopedautó üléseihez – a vezetõ ülését kivéve – gyermekbiztonsági rendszer szerelhetõ be. Az elsõ üléshez – a jármû szokásos haladási irányával ellentétes irányban – a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhetõ be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák mûködésbe lépését elõzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.Agyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.”
(2) Az R. 48. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A zárt utastérrel (vezetõtérrel) nem rendelkezõ motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselni. Ilyen jármûvel csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a jármûvezetõ és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel.”


23. § (1) Az R. 50. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ b)–c) ponttal egészül ki, és a jelenlegi b)–f) pontok jelölése d)–h) pontra változik:
(A jármû figyelmeztetõ jelzést adó berendezését mûködtetni a következõ esetekben kell:)
„a) ha a jármû
aa) az út vagy közmû építését, tisztítását, fenntartását (javítását),
ab) a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyûjtött hulladék összegyûjtését végzi,
b) az aa) pontban meghatározott tevékenységekkel érintett útszakaszon anyagszállítást végzõ jármûvön,
c) a jármûvek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazásához rendszeresen használt jármûvön e tevékenységek végzése közben,”
(2) Az R. 50. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végzõ jármû vezetõje, ha ez a munka végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza,
a) a 25. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelmen kívül hagyhatja;
b) 22 és 6 óra között – a megfelelõ biztonsági intézkedések (pl. jelzõõr állítása) megtétele mellett és legfeljebb 10 km/óra sebességgel – egyirányú forgalmú úton és osztottpályás út bal oldali úttestjén a menetiránnyal szemben is közlekedhet;
c) legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is közlekedhet;
d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos;
e) behajthat olyan útra, vagy övezetbe ahová egyébként behajtania tilos.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármû esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját megfelelõen alkalmazni kell, ha ez a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti jármû nem az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végez, a jármû figyelmeztetõ jelzést adó berendezését mûködtetni nem szabad.”

24. § (1) Az R. 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetõleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetõvé teszik – a lakott területen kívüli úton, a fõútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.”
(2) Az R. 54. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a fõútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.
(5) Akétkerekû kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnélnemidõsebb, a kerékpártnemhajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettõnél több kerekû kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.”
(3) Az R. 54. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)–f) pontjában foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok – a quad és a mopedautó kivételével – közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy
a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni,
b) kétkerekû segédmotoros kerékpáron utast szállítani,
c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem szabad.”
(4) Az R. 54. §-a a következõ (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A három- vagy négykerekû segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármû vezetõje a 17. életévét betöltötte.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekû kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem fõútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek
ki és az úton kerékpár nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek – ha a közúti jelzésekbõl más nem következik – a kétkerekû kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.”
25. § (1) Az R. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendõrség, a közterület felügyelet, a közút kezelõje – az üzemben tartó értesítése mellett és költségére – elszállítással eltávolíthatja azt a jármûvet, amely
a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítõ táblával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzõtábla hatálya alá esõ területen szabálytalanul várakozik,
b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)–(2) és (5) bekezdésében, valamint a (8) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott megállási tilalom megszegésével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,
c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,
d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott, jelzõtáblával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik.
A jármû elszállításáról a közterület felügyeletnek, illetve az út kezelõjének a rendõrséget is értesítenie kell.”
(2) Az R. 59. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkezõ jármûvet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, fõútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt jármûvet a rendõrség, a közterület felügyelet, a közút kezelõje
– a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.”

26. § Az R. 63. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közúti forgalom ellenõrzése során
a) a közúti forgalom ellenõrzését végzõ berendezést;
b) azt a jármûvet, amelyben a közúti forgalom ellenõrzését végzõ berendezés üzemel
a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármû forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza.
(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott jármû a jármûforgalom elõl elzárt területen, továbbá a közútnak azon a részén is elhelyezhetõ, ahol a jármûvek megállása vagy várakozása tilos.”
27. § Az R. 1. számú függelék I. fejezete a következõ h/1., h/2. és h/3. ponttal egészül ki:
(Az úttal kapcsolatos fogalmak)
„h/1. Gyalog- és kerékpárút: jelzõtáblával gyalog- és kerékpárútként megjelölt út, amelyen a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére fenntartott útfelületet burkolati jellel és eltérõ színû burkolattal is kijelölhetõ.
h/2. Kerékpáros nyom: az úttesten kerékpárt és nyilat mutató sárga színû burkolati jellel kijelölt útfelület.
h/3. Nyitott kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpár és különleges esetekben (az egymás mellett történõ elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármû egyirányú közlekedésére szolgáló – különleges forgalmi sáv.”


28. § (1) Az R. 1. számú függelék II. fejezet j) és k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak)
„j) Motorkerékpár: a külön jogszabályban L3e jármûkategóriába sorolt kétkerekû oldalkocsi nélküli, L4e jármûkategóriába sorolt oldalkocsival rendelkezõ jármû, továbbá a motoros tricikli.
k) Motoros tricikli: a külön jogszabályban L5e jármûkategóriába sorolt háromkerekû és L7e jármûkategóriába sorolt négykerekû motorkerékpár.”
(2) Az R. 1. számú függelék II. fejezet r) és r/1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak)
„r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e jármûkategóriába sorolt kétkerekû, L2e jármûkategóriába sorolt háromkerekû jármû, továbbá az L6e jármûkategóriába sorolt quad és mopedautó.
r/1. Kerékpár: olyan, legalább kétkerekû jármû, amelyet emberi erõ hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményû motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhetõ el.”
(3) Az R. 1. számú függelék II. fejezete a következõ r/2. és r/3. ponttal egészül ki:
(A közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak)
„r/2. Quad: a külön jogszabályban
– L6e jármûkategóriába sorolt könnyû négykerekû segédmotoros kerékpár vagy
– L7e jármûkategóriába sorolt négykerekû motorkerékpár,
amely nyitott utasterû, kormánymûve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelõszervekkel van felszerelve.
r/3. Mopedautó: a külön jogszabályban L6e jármûkategóriába sorolt könnyû négykerekû segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterû, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelõszervekkel van felszerelve.”
(4) Az R. 1. számú függelék II. fejezet y) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közúti jármûvekkel kapcsolatos fogalmak)
„y) Iskolabusz: kizárólag gyermekek, tanulók, felnõtt kísérõ melletti szállítására rendszeresített és a 48. §
(12) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ autóbusz, amely a közoktatási intézmény munkarendjéhez igazodóan közlekedik.”


29. § Az R. 2. számú függeléke a következõ zs/5) ponttal egészül ki:
(Az út mellett vagy közelében levõ egyes létesítményekrõl tájékoztatást adó jelzõtáblák:)
„zs/5) „Közúti forgalom ellenõrzése” (36. ábra); a jármûvek elhaladási sebességének ellenõrzésére szolgáló sebességellenõrzõ berendezés fix telepítését – a berendezéstõl számított ésszerû távolságra – e táblával kell jelezni. Az átlagsebesség-ellenõrzõ rendszerrel ellátott útszakasz kezdetét a „Közúti forgalom ellenõrzése” (36. ábra),
az ellenõrzött útszakasz végét a „Közúti forgalom ellenõrzésének vége” (37. ábra) jelzõtábla jelzi.

 

 

 

 

 

36. ábra


 

 

 

 

 

37. ábra”
 

30. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
 

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A bejegyzés trackback címe:

https://nincsszabaly.blog.hu/api/trackback/id/tr461650928

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

▓▓▓▓▓☻ ©╞╕ چ ذ җ € η ☻ ▓▓▓▓▓ · http://blog.hu/user/45354/tab/activity/mindate/2007-07-23T16:48:05+02:00 2010.01.06. 19:47:24

Valahol már ki lett vesézve, hogy a 30.§
a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendeletet helyezi hatályon kívül, mert az már beillesztette a változásokat a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletbe.
Valaki írta, hogy ez a rendelet egy installer és a kresz.exe-be rámol be, majd törli magát.

Korrekt Költöztetés · http://www.korrektkoltoztetes.hu 2010.03.06. 17:01:22

Hát szerintem a 18/c pont már nagyon időszerű volt. Így sokkal gyorsabb és persze olcsóbb a költöztetés...